Zpracování osobních údajů Trendigo.studia


 • Správcem Vašich osobních údajů je Trendigo.studio s.r.o., IČO: 076 87 281, sídlem: Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305483 (dále jen "správce", "my").
 • Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen "Nařízení").
 • Osobní údaje zpracovává správce, ke zpracování může využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:
  • Poskytovatele účetních služeb Accurata;
  • Poskytovatele rezervačního systému iSport;
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nepoužívá.
 • Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.
 • Správce nemá osobu tzv. pověřence.
 • Správce můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese recepce@trendigo.cz.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení nebo vzít udělené souhlasy zpět,
  • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu na adresu recepce@trendigo.cz,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Objednávka služeb a plnění ze smlouvy

Co zpracováváme a proč

Pokud se u nás zaregistrujete na kurz nebo lekci (dále jen "kurz") a začnete na naše kurzy chodit, budeme zpracovávat vaše následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • adresu;
 • údaje o objednávce

pro to, abychom vám mohli umožnit návštěvu našich kurzů (tedy zpracovat vaši objednávku a poskytnout vám požadované plnění ze smlouvy). 

Vaše údaje budeme také uchovávat za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv a povinností smluvních stran.

Po jak dlouhou dobu

Údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud po nás nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Co nám to umožňuje

Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení - jedná se totiž o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění našich právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

Zasílání novinek

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo vám mohou být zasílány novinky týkající se naší činnosti, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete.

Tato obchodní sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem - například zasláním e-mailu na adresu recepce@trendigo.cz nebo proklikem na odkaz v daném obchodním sdělení - odhlásit.

Bezpečnostní pokyny

Co zpracováváme a proč

Pokud se u nás zaregistrujete na kurz a začnete na naše kurzy chodit, požádáme vás při podpisu bezpečnostních pokynů o uvedení následujících osobních údajů vámi vybrané kontaktní osoby:

 • jméno, příjmení;
 • váš vztah ke kurzistce;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo

pro to, abychom ji mohli kontaktovat v případě nepředvídané události na kurzu, jako je např. vaše zranění.

Po jak dlouhou dobu

Údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud po nás nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Co nám to umožňuje

Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. d) Nařízení - jedná se totiž o zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů - vás.

Registrace do rezervačního systému

Co zpracováváme a proč

V rámci registrace do rezervačního systému zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mail;
 • telefonní číslo

pro to, abychom mohli evidovat rezervace kurzů v našem rezervačním systému.

Po jak dlouhou dobu

Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání účelu zpracování, tedy po dobu vašeho aktivního využívání systému a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení.

Co nám to umožňuje

Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení - jedná se o zpracování na základě vašeho souhlasu.

Souhlas a jeho odvolání

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to třeba osobně ve studiu, zasláním emailu na adresu recepce@trendigo.cz nebo dopisu na adresu studia uvedenou výše.

Bez udělení souhlasu však nebude možné si zarezervovat kurz přes rezervační systém.

Zastupování kurzistky zákonným zástupcem

Co zpracováváme a proč

Jste-li zákonný zástupce, např. rodič, a vaše nezletilá dcera má zájem o účast na našich kurzech, potom v rámci poskytování našich služeb pro nezletilou kurzistku zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • adresa bydliště

pro to, abyste z pozice zákonného zástupce mohli udělit souhlas s jednáním nezletilé kurzistky. Bez zpracování těchto údajů nelze souhlas s jednáním udělit.

Po jak dlouhou dobu

Archivace těchto údajů trvá po dobu plnění ze smlouvy nezletilé a nás a dále po dobu běhu promlčecí lhůty práv plynoucích a souvisejících se smlouvou.

Co nám to umožňuje

Takové zpracování nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je totiž nezbytné pro plnění smlouvy.

K uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy zákonným zástupcem

Co zpracováváme a proč

V rámci poskytování našich služeb pro nezletilou kurzistku můžeme také zpracovávat vaše následující osobní údaje:

 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo

pro to, abychom s vámi jakožto zákonným zástupcem kurzistky mohli jednodušeji komunikovat ohledně účasti nezletilé na kurzu.

Uvedení těchto osobních údajů je dobrovolné.

Po jak dlouhou dobu

Archivace těchto údajů trvá po dobu plnění ze smlouvy nezletilé a nás a dále po dobu běhu promlčecí lhůty práv plynoucích a souvisejících se smlouvou.

Co nám to umožňuje

Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení - zpracování na základě uděleného souhlasu.

Souhlas a jeho odvolání

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to třeba osobně ve studiu, zasláním emailu na adresu recepce@trendigo.cz nebo dopisu na adresu studia uvedenou výše.

Odvolání souhlasu nebude mít vliv na udělení souhlasu zákonného zástupce s jednáním nezletilé.

Registrace do rezervačního systému nezletilé kurzistky

Co zpracováváme a proč

Pokud nám k tomu jako zákonný zástupce (tedy např. rodič) nezletilé udělíte souhlas, zpracováváme poté následující osobní údaje nezletilé kurzistky:

 • jméno a příjmení nezletilé;
 • e-mail nezletilé;
 • telefonní číslo nezletilé

pro to, aby se mohla nezletilá sama nebo prostřednictvím vás jakožto jejího zákonného zástupce objednat na kurz v rezervačním systému.

Po jak dlouhou dobu

Tyto údaje budeme zpracovávat a uchovávat po dobu trvání účelu zpracování, nejdéle však po dobu 3 let od posledního přihlášení do systému.

Co nám to umožňuje

Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení - zpracování na základě uděleného souhlasu.

Souhlas a jeho odvolání

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to třeba osobně ve studiu, zasláním emailu na adresu recepce@trendigo.cz nebo dopisu na adresu studia uvedenou výše.

Fotografie

Co zpracováváme a proč

Na našich kurzech může dojít k focení. Na to, že se bude fotit, budete upozorněni, a pokud se nebudete chtít focení zúčastnit, samozřejmě nemusíte. Pokud se však budete chtít nechat vyfotit, potom budeme zpracovávat váš osobní údaj - podobiznu zachycenou v rámci fotografií nebo videa. Fotky potom můžeme vyvěsit třeba na webové stránky nebo sociální sítě pro to, abychom mohli propagovat naše studio.

Po jak dlouhou dobu

Fotografie budeme zpracovávat po dobu vaší účasti na kurzech studia a dále po dobu 10 let od poslední návštěvy studia, neprodloužíte-li váš souhlas se zpracováním anebo naopak ho nevezmete zpět.

Co nám to umožňuje

Takové zpracování potom bude možné na základě vašeho souhlasu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Souhlas a jeho odvolání

Samozřejmě máte právo kdykoliv váš souhlas vzít zpět, a to například osobně ve studiu, zasláním emailu na adresu recepce@trendigo.cz nebo dopisu na adresu studia uvedenou výše.

Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek odstranění vaší podobizny ze všech míst, kde to bude proveditelné a přiměřené.

Cookies

Co zpracováváme a proč

Na našich webových stránkách používáme cookies. Máme je zde z důvodů:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek;
 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.

Po jak dlouhou dobu

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Co nám to umožňuje

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. To je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Souhlas a jeho odvolání

Samozřejmě máte právo kdykoliv váš souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely vzít zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Další informace

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu recepce@trendigo.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Na stránkách používáme aktuálně následující cookies:

 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

 • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
 • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • https://www.facebook.com/policy.php