Obchodní podmínky a provozní řád Trendigo.studia

Provozovateli Trendigo.studia jsou společnosti:

 • Trendigo.studio s.r.o.
 • IČO: 076 87 281
 • se sídlem: Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4
 • bankovní účet: 2401541915 / 2010
 • Trendigo s.r.o.
 • IČO: 076 86 285

 • se sídlem: Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4

 • bankovní účet: 2801541922 / 2010

Obě společnosti jsou zastoupené jednatelkou Ing. Pavlínou Klepetkovou


I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky studia upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi studiem a jeho klientem (pod tímto pojmem se pro účely obchodních podmínek a bezpečnostního řádu rozumí kurzistka i kurzista).

 2. Studio je oprávněno v přiměřeném rozsahu tyto obchodní podmínky a provozní řád upravovat, změnit či doplnit. Provedená změna obchodních podmínek bude v takovém případě klientům oznámena s předstihem prostřednictvím informačního e-mailu a webu studia.

 3. V případě změny a nesouhlasu ze strany klienta je klient oprávněn tuto změnu obchodních podmínek odmítnout a smlouvu o poskytování služeb z tohoto důvodu písemně formou e-mailu vypovědět. Výpovědní doba činí časový úsek, odpovídající zbytku trvání kurzu, na který je kurzista/ka přihlášen/a v den zveřejnění změny obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 4. Akceptací těchto Smluvních podmínek je klient/ka srozuměn/a a souhlasí s povinností sledovat aktualizaci Smluvních podmínek Trendigo.studia na výše uvedených internetových stránkách a vývěsce v prostoru recepce Trendigo.studia.

 5. Znění obchodních podmínek se uplatní na všechny kurzy, lekce, doplňkové lekce apod. není - li dohodnuto jinak.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Smlouva o poskytování služeb je mezi Trendigo.studiem a klientem/kou uzavřena okamžikem přihlášení na kurz nebo lekci, nebo fyzickou účastí klienta/ky na lekci/ kurzu v případě, že nebyl předem přihlášený. Dále např. návštěva Individuální lekce. Fyzickou účastí se rozumí i vstup do provozovny studia, pokud se nejedná výhradně o osobu doprovázející klienta mladšího 18 - ti let.

 2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavřena ústně mezi studiem a klientem s účinností dle odst. 1 tohoto článku. Předmětem smlouvy je poskytnutí služby studiem klientovi/ ce, za kteroužto službu je klient/ka povinen/na uhradit studiu odměnu, která je stanovena aktuálním ceníkem studia, vyvěšeným na webových stránkách.

 3. Přihlášením do kurzu stvrzuje klient/ka, že je starší 18 - ti let. V případě, že klient/ka není starší 18 - ti let, je povinen/na jej na kurz přihlásit jeho/ její zákonný zástupce. Klient/ka je před první lekcí kurzu povinen/na na recepci studia odevzdat podepsaný souhlas zákonného zástupce ohledně navštěvování kurzu.

 4. V případě klienta/ky mladší/ho 18 let si Trendigo.studio vyhrazuje právo odstoupit do 30 dnů od smlouvy v případě, že klient/ka nejpozději před začátkem první lekce nedodá Trendigo.studio souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé na kurzu/ lekcích.

III. REGISTRACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KURZY

 1. Pro přihlášení na kurz/ lekci je NUTNÁ registrace na webu Trendigo.studio, www.trendigo.studio - Vaše jméno a příjmení, aktuální kontaktní údaje (mobilní telefonní číslo, e-mailová adresa), datum narození, adresa trvalého bydliště.

 2. Na základě této registrace Vám bude vytvořen osobní uživatelský účet. Zde můžete například sledovat termíny svých rezervací, stav náhrad, kredit na permanentkách nebo nahlašovat aktuální neúčast. Přihlašujete se sami zadáním svého loginu a hesla.

 3. Zvolením a odesláním daného kurzu/lekce v rámci vašeho rozhraní odesíláte závaznou objednávku. Tato objednávka bude v rámci 48 hodin akceptována nebo odmítnuta ze strany Trendigo.studia formou emailu zaslaného na emailovou adresu zadanou ve vašem rozhraní.

 4. Registrace je třeba i v případě objednání doplňkových lekcí.

 5. Klient/ka si prostřednictvím přihlašovacího systému spravuje kontaktní údaje a Trendigo.studio nenese odpovědnost za nedoručení e-mailu či sms.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Klient/ka je povinen/na cenu za rezervovaný kurz/ lekci/ workshop uhradit bezhotovostním převodem nebo v hotovosti do pokladny Trendigo.studia do 5 dnů od provedené ZÁVAZNÉ rezervace. Nejpozději však 3 dny před začátkem kurzu / lekce / workshopu.

 2. Platbu je možné uskutečnit formou zálohy a doplatku ceny.

 3. Záloha ve výši 1.000,- Kč je splatná do 5 dnů od přijetí objednávky, tj. od provedení závazné rezervace a to připsáním částky na účet studia. Doplatek kurzovného, pokud nebyl uhrazen spolu se zálohou, je splatný nejpozději do první lekce objednaného kurzu/ lekce / workshopu.

 4. Záloha je za všech okolností nevratná.

 5. Zálohu lze vrátit pouze v případě neúčasti na kurzu pro zdravotní problémy, které však musí být prokázány zprávou a potvrzením od lékaře.

 6. Od smlouvy lze odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. V případě odstoupení lze použít formulář, který je přílohou těchto Obchodních podmínek a klient/ka je zašle na email uvedený v záhlaví Obchodních podmínek. V případě, že se lekce uskuteční v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, výslovně tímto žádáte o plnění Trendigo.studia před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a klient souhlasí s tím, že v případě odstoupení hradí Trendigo.studiu poměrnou část kurzovného (50 % ceny).

 7. Každý klient/ka má ve svém osobním uživatelském účtu položku "Kredit". Z tohoto kreditu klient může hradit své rezervované lekce. Finanční prostředky, které má klient nahrané jsou za všech okolností nevratné. Lze je využít k úhradě lekcí v Trendigo.studio, nebo lze v této hodnotě vystavit voucher, který lze využít na lekce pro další osobu či nákup produktů v Trendigo.store.

Tento kredit je platný vždy po dobu daného aktuálního kalendářního roku, není možné jej převádět do následujícího roku.

V. STORNO LEKCE A UPLATNĚNÍ NÁHRAD

 1. Bezplatné zrušení lekce ze strany klienta/ky je možné nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. Tato podmínka je pro všechny způsoby uskutečnění rezervace stejná.

 2. Klient/ka si storno lekce realizuje sám/a ve svém uživatelském účtu v rezervačním systému. Stačí kliknout na danou lekci a pomocí koše lekci stornovat.

 3. Při zrušení lekce ze strany klienta/ky méně než 24 hodin před začátkem lekce nebo nedostavení se na lekci, bude klientovi/ce stržena lekce z permanentky/ rezervace. V případě, že se jednalo o jednorázový vstupu bude klient/ka povinen/na doplatit 100 % ceny lekce. Upozorněn/a bude písemně emailem.

 4. V případě zrušení lekce ze strany Studia:

a) jedná-li se o lekci pravidelného kurzu, tento kurz se o tuto lekci prodlouží, nebo bude všem přihlášeným klientům pravidelného kurzu nahrána náhradní lekce

b) v případě jednorázové lekce bude částka této lekce v plné výši nahrána do uživatelského účtu klienta, na tzv. Kredit s možností využití do konce daného kalendářního roku nebo bude vrácena klientovi zpět na účet, ze kterého byla zaslána (s klientem bude komunikováno emailem, jaký postup volí)

c) dále je možnost převést částku na jinou lekci ve stejné hodnotě

Způsob náhrady záleží na dohodě klienta/ky a Trendigo.studia. V případě, že se strany nedohodnou, určí způsob náhrady Trendigo.studio.

 1. Pokud se klient/ka nemůže dostavit na nějakou lekci v rámci svého rezervovaného kurzu, je nutné ji ve svém uživatelském účtu odhlásit, tj. smazat, a to viz bod 1. , tj. nejpozději 24 hodin před začátkem konání lekce, aby klientovi vznikla náhrada. Při neodhlášení systém náhradu nevygeneruje.

 2. V rámci každého kurzu je možno využít tři (3) náhrady, pokud není uvedeno jinak.

 3. Náhrady lze čerpat na jakékoliv lekci, na které je volné místo, v aktuálním rozvrhu po patřičném přihlášení přes rezervační systém. Náhrady za Pole dance nelze uplatňovat na lekcích Aerial hoop. Náhrady za Aerial hoop lekce nelze uplatňovat na lekcích Pole dance. Náhrady lze vyčerpat pouze v průběhu semestru, na který se vztahují, tj. po dobu trvání daného kurzu plus jeden týden. Poté bez nároku na kompenzaci propadají.

 4. Náhrady se nevztahují na workshopy, osobní tréninky a nelze je nijak sčítat a započítávat proti využití ostatních služeb nebo je započíst do ceny jiného kurzu.

 5. Při odhlášení z lekce je ihned systémem automaticky odesílán e-mail s přiřazením volného místa případnému náhradníkovi, který je v pořadí.

 6. Další zameškané a předem omluvené lekce lze nahradit na jakékoliv hodině s doplatkem 100 Kč. Nahrazení lekcí je možné po předchozí rezervaci v rezervačním systému.

 7. V případě, že vypsaný kurz/ jednorázová lekce nebude naplněn/a minimálním počtem osob, vyhrazuje si Trendigo.studio právo kurz/lekci neotevřít. V takovém případě bude klient/ka informován/a, že kurz/ lekce nebude uskutečněna. Bude na rozhodnutí klienta, zda bude chtít vyplatit zaplacené finanční prostředky zpět stejným způsobem platby, jakou byly peníze převedeny, nebo zda si bude přát peníze využít na jiný kurz/lekci, nebo zda požaduje tyto prostředky nahrát na Kredit.

 8. V případě, kdy je lekce/ kurz zrušen/a z důvodu vládních nařízení nebo jiných obecných nařízeních, viz pandemie apod. a studio se ocitne v situaci nuceného přerušení svého provozu, bude postup následující (rozhodnuto bude vždy dle situace a délky trvání tohoto nařízení): 

 • lekce/ kurz bude posunut o neuskutečněné lekce, jakmile bude situace připravena ke znovuotevření studia, lekce/ kurz bude pokračovat v běžném provozu  
 • částka za neodchozené lekce z důvodu nuceného uzavření studia bude převedena na kredit klienta, klient může tento kredit čerpat, jakmile bude studio pokračovat ve svém stabilním provozu,
 • na částku za neodchozené lekce lze vystavit voucher v hodnotě neodchozených lekcí a tento voucher lze využít na nákup v Trendigo.store

Není však možné klientovi vyplácet finanční prostředky za neodchozené lekce zpět na účet, studio se v tuto chvíli ocitá bez příjmu a je v nuceném stavu uzavření svého provozu.

VI. WORKSHOPY

 1. Pro rezervaci, přihlašování a platbu workshopů platí ustanovení uvedená výše v odstavci IV. Platební podmínky, nestanoví-li tato část jinak.

 2. Místo na workshopu je Vám rezervováno až po uhrazení celkové částky. Celková částka je splatná do pěti (5) dnů od přijetí objednávky, tj. od provedení závazné rezervace. V případě, že částka nebude splacena v uvedeném termínu, nemůže Trendigo.studio garantovat místo pro klienta/ku na workshopu. Přednost v takovém případě dostanou objednávky, které byly po dni Vaší splatnosti plně uhrazeny.

 3. V případě zrušení účasti na workshopu ve lhůtě méně než 7 dnů před termínem konání celá cena workshopu propadá a částka je nevratná.

 4. V případě storna více než 7 dnů před danou akcí vrátíme celou částku zpět.

 5. V případě workshopu se zahraničním lektorem je objednávka závazná okamžikem provedení rezervace. Cena za workshop je splatná do pěti (5) dnů od přijetí objednávky, od provedení závazné rezervace.

 6. Účast na workshopu se zahraničním lektorem nelze po provedení závazné rezervace zrušit, účast lze postoupit jinému klientovi/ce. Klient/ka si však sám za sebe hledá tuto náhradní osobu. Nalezení náhradní osoby přítomné na workshopou není povinností Trendigo.studia.

 7. Trendigo.studio tímto upozorňuje, že v případě, že bude workshop či příslušenství k workshopu objednáno na základě odeslané objednávky klienta, odpovídá i daný klient Trendigo.studiu za případnou škodu způsobenou následným odstoupením nebo jiným zrušením objednávky.

VII. UPLATNĚNÍ SLEV A BENEFITŮ

 1. Při rezervaci 2 a více kurzů, Trendigo.studio poskytne 10 % slevu z druhého a dalšího kurzu. Platí při zakoupení 2 a více kurzů v jednom semestru a vztahuje se na levnější kurz.

 2. Při doporučení a následném zakoupením celého kurzu dalším osobám, získává klient jeden vstup na lekci Open class zdarma. Lekci lze využít až po zaplacení celé částky kurzovného.

VIII. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 1. Všichni klienti a návštěvníci studia jsou povinni dodržovat bezpečnost chování při pohybu ve studiu a dbát pokynů lektora
 2. Při provádění náročnějších prvků, prvků hlavou dolů, akrobatických prvků ( lekce Pole dance, Aerial Hoop, Aerial yoga), je nutné vyčkat na jištění ze strany lektora. Povinností je používat tyto ochranné pomůcky: matrace kolem tyče, bandáže zápěstí.

Vezměte, prosím, na vědomí, že trénink obsahuje prvky, které jsou rizikové a při nichž může dojít ke zranění, která mohou být mírná i vysoce závažná s ohledem na komplex akrobatických a gymnastických prvků na tyči i kruhu. Toto riziko objednávkou kurzu přijímáte s tím, že jste s ním byla seznámena teoreticky i v praxi v průběhu lekce.

 • Žádné náčiní není možné používat před začátkem lekce, ani po jejím skončení, natož bez vědomí nebo souhlasu lektora.
 • Všichni klienti a návštěvníci studia berou na vědomí, že jsou na lekci na své vlastní nebezpečí.
 • Všichni klienti a návštěvníci jsou povinni používat náčiní a ostatní pomůcky nebo jiný majetek provozovatele s patřičným ohledem.
 • Tyč pro Pole dance, kruh pro Aerial hoop, Hamaku na Aerial yogu není možné používat s prstýnky, náramky nebo hodinkami na rukou nebo s piercingy na místech, která se dostávají do kontaktu s náčiním apod. Všechny tyto doplňky si musí klient před lekcí sundat.
 • Všichni klienti a návštěvníci studia odpovídají za ztrátu, zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši, a to i v případě, že škodu nezpůsobil úmyslně a je povinen tuto bez odkladu nahradit.
 • Je zakázáno trénovat po požití alkoholických či jiných omamných látek.
 • Je zakázán trénink v případě nevolnosti či zdravotní indispozice.
 • Je zakázáno trénovat v průběhu těhotenství. O této skutečnosti je klientka povinna lektorku dané lekce informovat.

IX. DALŠÍ POKYNY PŘI POHYBU VE STUDIU

 1. Vstup do Trendigo.studia je povolen pouze v čisté obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je každý z návštěvníků povinen používat vlastní ručník při použití jógamatky.

 2. Veškeré cennosti (peníze, doklady, šperky, klíče od auta, apod.) je každý návštěvník povinen uložit do uzamykatelných šatních skříněk a tyto věci uzamknout. Za věci uložené v prostorách studia v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Trendigo.studio jakoukoliv odpovědnost. Klíče od uzamykatelných skříněk jsou návštěvníci povinni opatrovat po dobu lekce u sebe.

 3. Jakoukoliv krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit neprodleně personálu. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

 4. Na lekci je vhodné se dostavit alespoň 15 min. před jejím začátkem.

 5. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoliv zařízením Studia či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli zranění je nutné bezodkladně nahlásit personálu.

 6. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Trendigo.studia a jsou odpovědni za škody vzniklé porušením těchto pokynů. Návštěvníci jsou povinni respektovat protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Trendigo.studia. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit personálu.

 7. V prostorách Trendigo.studia platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů v prostorách sálu je možná pouze v uzavřených plastových obalech.

 8. Rezervací kurzu nebo jiné lekce či akce pořádané Trendigo.studiem, prohlašujete, že jste starší 18-ti let, nebo že máte písemný souhlas svého zákonného zástupce (viz Souhlas zákonného zástupce). Osoby mladší 18-ti let, jsou povinny tento souhlas předat na první lekci recepční (lektorce).

 9. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, i v případě, že k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

 10. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo.

 11. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu v Trendigo.studiu je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat, aby tak předešel jeho ztrátě či odcizení. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklady na výměnu zámku.

X. SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽÍVÁNÍM FOTO A VIDEO ZÁZNAMŮ

1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány společností Trendigo.studio s.r.o., IČO: 076 87 281, sídlem: Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305483, a Trendigo s.r.o., IČO 076 86 285, sídlem Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 305473 za účelem propagace podobných akcí.

 • Tyto fotografie a audio-vizuální záznamy zpracováváme z našeho oprávněného zájmu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a budeme je zpracovávat po dobu 10 let od realizace akce.

 • Pokud si nepřejete být na akci audio-vizuálně zachycen (a), sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu do sálu organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě se budeme snažit Vás na záznam nezachycovat.

 • V případě, že bychom zamýšleli s Vaší podobiznou dále pracovat (např. pro kampaně nebo označování na sociálních sítích), kontaktujeme Vás a požádáme Vás o svolení, které samozřejmě nemusíte udělit

XI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Trendigo.studio je správcem následujících osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, email.

 2. Tyto osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 3. Zpracování jména, příjmení, bydliště, telefonního čísla a emailu je nezbytné pro plnění ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a Trendigo.studiem. Zpracování je zajištěno námi, archivace těchto údajů je po dobu plnění ze smlouvy a dále po dobu běhu promlčecí lhůty práv plynoucích a souvisejících se smlouvou.

 4. Změnu Vašich osobních údajů lze provést v přístupu do Vašeho uživatelského rozhraní, případně změnu můžete nahlásit Trendigo.studiu emailem či jinými komunikačními prostředky.

 5. Zpracování jména, příjmení, telefonního čísla a vztahu osoby Vám blízké ve formuláři "Bezpečnostní pokyny", který vyplňujete nejpozději před první lekcí v Trendigo.studiu, je z důvodu Vaší bezpečnosti a zajištění péče o Vás v případě úrazu či nevolnosti. Ke zpracování těchto údajů udělujete jménem osoby, které se osobní údaje týkají, dobrovolný souhlas a zároveň prohlašujete, že osoba, které se tyto údaje týkají, Vás zmocnila k udělení takového souhlasu.

 6. Podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, můžeme použít Vaši emailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobným těm, které jsme Vám poskytli, a to do vyjádření Vašeho nesouhlasu.

 7. Souhlas uvedený v bodě 4 je dobrovolný, pokud s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto bodě nebudete souhlasit, nemá toto neudělení vliv na plnění ze smlouvy. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat.

 8. Udělujete nám souhlas, abychom Vámi zpřístupněné osobní údaje dále zpřístupnili v budoucnu určenému zpracovateli. V případě, že se tak stane, budeme Vás informovat o jeho identifikaci.

 9. Kdykoliv máte právo nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka

 10. Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, máte podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo nás požádat o vysvětlení. Dále nás můžete vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

 11. Pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů lze se se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Smluvní podmínky jsou platné od 15. května 2022

 2. Provozovatel je oprávněn tyto Smluvní podmínky kdykoli aktualizovat či změnit. Nové znění bude účinné ode dne jeho zveřejnění na internetových stránkách Studia Trendigo (www.trendigo.studio) nebo na vývěsce v prostoru recepce Studia. Formulář k odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Trendigo.studio s.r.o. IČO: 076 87 281, se sídlem: Nuselská 142/9, Nusle, 140 00 Praha 4

a

Trendigo s.r.o., IČO: 07686285 se sídlem: Nuselská 142/9, Nusle, 140 00 Praha 4

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

Datum objednání:____________

Jméno a příjmení spotřebitele:____________

Adresa spotřebitele:____________

Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)____________

Datum:____________

Dokumenty ke stažení: