737 086 680

/ Smluvní podmínky Studia Trendigo


Smluvní podmínky Studia TrendigoTrendigo.studio s.r.o.
IČO: 076 87 281
se sídlem: Nuselská 142/9, Nusle, 140 00 Praha 4
email: recepce@trendigo.cz
tel.č.: +420 737 086 680
bankovní účet: 2401541915 / 2010

I. Registrace a přihlašování na kurzy a lekce

 1. Pro přihlášení na kurz/ lekci je NUTNÁ registrace na našem webu www.trendigo.studio – Vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje (mobil a email), datum narození a adresa trvalého pobytu. Poté se vždy již budete přihlašovat sami zadáním svého loginu a hesla.
 2. Zvolením a odesláním zvoleného kurzu/lekce v rámci vašeho rozhraní odesíláte závaznou objednávku. Tato objednávka bude v rámci 48 hodin akceptována nebo odmítnuta ze strany Trendigo Studia formou emailu zaslaného na emailovou adresu zvolenou ve vašem rozhraní.
 3. V případě objednání doplňkových lekcí je třeba rovněž registrace v rámci rozhraní.
 4. Doplňkové lekce je možné hradit převodem nebo hotově na recepci Trendigo Studia.
 5. Lektor má výhradní právo vykázat z prostoru studia osoby bez řádně zaplaceného kurzovného či ceny lekce.
 6. V případě, že vypsaný kurz/ jednorázová lekce nebude naplněn/a minimálním počtem osob, vyhrazuje si Trendigo Studio právo kurz/lekci neotevřít. V takovém případě budete informována, že kurz/ lekce nebude vypsán/a a bude na Vás, zda budete chtít vyplatit zaplacené finanční prostředky zpět stejným způsobem platby, jakou byly peníze převedeny, nebo zda si budete přát peníze užít na jiný kurz/lekce.

II. Platební podmínky

 1. Záloha ve výši 1.000,- Kč je splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. Kurzovné, pokud nebylo uhrazeno spolu se zálohou, je splatné nejpozději do první lekce objednaného kurzu.
 2. Záloha je nevratná. Zálohu lze vrátit pouze v případě neúčasti na kurzu pro zdravotní problémy, které budou prokázány potvrzením lékaře.
 3. Od smlouvy lze odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. V případě odstoupení lze použít formulář, který je přílohou těchto podmínek a doručit jej na email uvedený v záhlaví smluvních podmínek. V případě, že se lekce uskuteční v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, výslovně tímto žádáte o plnění Trendigo Studia před uplynutím Vaší lhůty pro odstoupení od smlouvy a souhlasíte s tím, že v případě odstoupení uhradíte Trendigo Studiu poměrnou část kurzovného.

III. Storno lekce

 1. Zrušení lekce ze strany kurzistky je možné nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. Tato podmínka je pro všechny způsoby uskutečnění rezervace stejná. V rezervačním systému stačí kliknout na danou lekci a pomnocí koše lekci stornovat.
 2. Při zrušení lekce ze strany kurzistky méně než 24 hodin před začátkem lekce nebo nedostavení se na lekci bude kurzistce při další návštěvě Trendigo Studia stržena lekce z permanentky nebo bude povinna doplatit 100 % ceny lekce.
 3. V případě zrušení lekce ze strany Studia se kurz o lekci prodlouží, nebo Vám budou vráceny peníze, nebo lze částku převést na jinou lekci ve stejné hodnotě. Způsob náhrady záleží na dohodě kurzistky a Trendigo Studia. V případě, že se strany nedohodnou, určí způsob náhrady Trendigo Studio.
 4. V případě zameškání lekce v rámci kurzu lekce nepropadá v případě včasné omluvy. Za včasnou omluvu se považuje omluva formou uvedenou v odst. 1 tohoto článku, nejméně 24 hod. před danou lekcí. Včasně omluvenou lekci lze nahradit, nejpozději však týden po skončení aktuálního kurzu. V rámci jednoho kurzu lze nahradit až 3 lekce bezplatně na jakékoliv hodině (kurzu, open class a dalších doplňkových lekcí) stejné či podobné úrovně. Další zameškané a předem omluvené lekce lze nahradit na jakékoliv hodině s doplatkem 100 Kč. Nahrazení lekcí je možné po předchozí rezervaci v rezervačním systému. Zameškané hodiny nelze odečíst z dalšího kurzovného. Pokud si kurzistka rezervuje místo na náhradní hodině a nedostaví se, místo propadá a nelze si již víckrát nahradit.

IV. Speciální ustanovení týkající se workshopů

 1. Pro rezervaci, přihlašování a platbu workshopů platí ustanovení uvedená výše, nestanoví-li tato část jinak.
 2. Místo na workshopu je Vám rezervováno až po uhrazení celkové částky. Celková částka je splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. V případě, že částka nebude splacena v uvedeném termínu, nemůže Trendigo Studio garantovat Vaši účast na workshopu. Přednost v takovém případě dostanou objednávky, které byly po dni Vaší splatnosti plně uhrazeny.
 3. V případě zrušení účasti na workshopu ve lhůtě méně než 7 dnů před termínem konání celá cena workshopu propadá. V případě storna více než 7 dnů před danou akcí Vám vrátíme celou částku.
 4. V případě worshopu se zahraničními lektorkami je objednávka závazná okamžikem přijetí potvrzovacího emailu. Cena je splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. Účast na worshopu nelze zrušit, účast lze postoupit jiné kurzistce.
 5. Studio Trendigo tímto upozorňuje, že v případě, že bude workshop či příslušenství k workshopu objednáno na základě odeslané objednávky kurzistek, odpovídají kurzistky Studiu Trendigo za případnou škodu způsobenou následným odstoupením nebo jiným zrušením objednávky.

V. Slevy

 1. Student – 5% sleva z celkové částky. Sleva je poskytnuta po předložení platné ISIC karty.
 2. 2 a více kurzů – 10% sleva. V případě zakoupení 2 a více kurzů v jednom semestru, máte na druhý a každý další kurz 10% slevu.
 3. Doporučení – Open Class ZDARMA. Přiveďte k nám svou kamarádku (nebo kamaráda ☺) a dostanete Open Class dle vlastního výběru. Lekci lze využít až po zaplacení celého kurzu.

VI. Bezpečnostní pokyny

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Ačkoliv trenérky dělají maximum pro Vaše bezpečí, bez Vás to nepůjde. Proto prosíme, abyste dodržovaly následující bezpečnostní pokyny po celou dobu Vašeho tréninku či pohybu ve studiu a na akcích našeho studia

 1. Je zakázáno trénovat po požití alkoholických či jiných omamných látek.
 2. Před tréninkem jste povinna sundat všechnu bižuterii- piercingy, prstýnky,…
 3. Před započetím tréninku jste povinna zkontrolovat stav náčiní, v případě, že náčiní bude před tréninkem nebo v průběhu tréninku zjevně nevhodné k bezpečnému použití, jste povinna o tom informovat trenérku a nepokračovat v tréninku do doby, než trenérka udělí další pokyn.
 4. Je zakázán trénink v případě nevolnosti či zdravotní indispozice.
 5. Je zakázáno trénovat v průběhu těhotenství.
 6. V případě, že se Vám v průběhu tréninku udělá nevolno, jste povinna toto okamžitě hlásit trenérce a přestat se cvičením do doby, než trenérka udělí další pokyn.
 7. Při trénincích jste povinna používat tyto ochranné pomůcky:
  1. Matrace kolem tyče
  2. Bandáže zápěstí
 8. V průběhu tréninku jste povinna při zkoušení nových prvků či prvků, které obsahují formaci s visem hlavou dolů, vyčkat asistence trenérky, pokud trenérka nestanoví v průběhu tréninku jinak.
 9. Vezměte, prosím, na vědomí, že trénink obsahuje prvky, které jsou rizikové a při nichž může dojít ke zranění, která mohou být mírná i vysoce závažná s ohledem na komplex akrobatických a gymnastických prvků na tyči. Toto riziko objednávkou kurzu přijímáte s tím, že jste s ním byla seznámena teoreticky i v praxi v průběhu lekce.

VII. Další pokyny při pohybu ve studiu

 1. Vstup do Studia Trendigo je povolen pouze v čisté obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je každý z návštěvníků povinen používat ručník při použití jogamatky.
 2. Veškeré cennosti (peníze, doklady, šperky, klíče od auta, apod.) je každý návštěvník povinen uložit do uzamykatelných šatních skříněk a tyto věci uzamknout. Za věci uložené v prostorách studia v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Trendigo Studio jakoukoliv odpovědnost. Klíče od uzamykatelných skříněk jsou návštěvníci povinni opatrovat po dobu lekce u sebe.
 3. Jakoukoliv krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit neprodleně personálu. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 4. Na lekci je nutné se dostavit alespoň 10 min. před jejím začátkem.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Studia či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit personálu.
 6. Při jakékoliv sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Studia.
 7. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Studia Trendigo a jsou odpovědni za škody vzniklé porušením těchto pokynů. Návštěvníci jsou povinni respektovat protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Studia. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit personálu.
 8. V prostorách Studia platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů v prostorách sálu je možná pouze v uzavřených plastových obalech.
 9. Rezervací kurzu nebo jiné lekce či akce pořádané Studiem Trendigo, prohlašujete, že jste starší 18-ti let, nebo že máte písemný souhlas svého zákonného zástupce (viz Souhlas zákonného zástupce). Osoby mladší 18-ti let, jsou povinny tento souhlas předat na první lekci recepční (lektorce).
 10. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, i v případě, že k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 11. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo.
 12. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve Studiu je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat, aby tak předešel jeho ztrátě či zcizení. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. V případě kurzistky mladší 18 let si Studio Trendigo vyhrazuje právo odstoupit do 30 dnů od smlouvy v případě, že kurzistka nejpozději před začátkem první lekce nedodá Studiu Trendigo souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé na kurzu/lekcích.
 2. Tyto Smluvní podmínky jsou platné od 30. listopadu 2018
 3. Provozovatel je oprávněn tyto Smluvní podmínky kdykoli aktualizovat či změnit. Nové znění bude účinné ode dne jeho zveřejnění na internetových stránkách Studia Trendigo (www.trendigo.studio) nebo na vývěsce v prostoru recepce Studia. Akceptací těchto Smluvních podmínek jste srozuměna a souhlasíte s povinností sledovat aktualizaci Smluvních podmínek Studia Trendigo na výše uvedených internetových stránkách a vývěsce v prostoru recepce Studia Trendigo.

 

Formulář k odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Trendigo.studio s.r.o. IČO: 076 87 281, se sídlem: Nuselská 142/9, Nusle, 140 00 Praha 4

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:
Datum objednání: ____________
Jméno a příjmení spotřebitele: ____________
Adresa spotřebitele: ____________
Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ____________
Datum: ____________

Dokumenty ke stažení

Verze ke stažení: Smluvní podmínky.pdf
Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé na kurzu/lekcích:  Souhlas zakonného zástupce.pdf
Souhlas s bezpečnostními pokyny: Bezpečnostní podmínky.pdf
Zpracování osobních údajů