737 086 680

/ Smluvní podmínky Studia Trendigo


Smluvní podmínky Studia TrendigoTrendigo.studio s.r.o.
IČO: 076 87 281
se sídlem: Nuselská 142/9, Nusle, 140 00 Praha 4
email: info@trendigo.cz
tel.č.: +420 773 250 220
bankovní účet: 2401541915 / 2010

I. Registrace a přihlašování na kurzy a lekce

 1. Pro přihlášení na kurz je NUTNÁ registrace na našem webu www.trendigo.cz – Vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje (mobil a email), datum narození a adresa trvalého pobytu. Poté se vždy již budete přihlašovat samy zadáním svého loginu a hesla. Jednou za čas Vám na email budou zasílány aktuální informace, novinky a plánované akce (lze zrušit v případě nezájmu).
 2. Zvolením a odesláním zvoleného kurzu v rámci vašeho rozhraní odesíláte závaznou objednávku. Tato objednávka bude v rámci 48 hodin akceptována nebo odmítnuta ze strany Trendigo Studia formou emailu zaslaného na emailovou adresu zvolenou ve vašem rozhraní.
 3. V případě objednání doplňkových či individuálních lekcí je třeba rovněž registrace v rámci rozhraní.
 4. Rezervaci na jednotlivé lekce je možné udělat max. 24 hodin před lekcí přes rezervační systém. Méně než 24 hodin před lekcí lze rezervaci provést na tel. čísle viz. záložka kontakt na www.trendigo.cz nebo emailu info@trendigo.cz. V případě rezervace lekce méně než 24 hodin před jejím začátkem není garantována kapacita.
 5. Po uhrazení doplňkových či individuálních lekcí Vám bude vydána permanentka. Tato není přenosná. Platnost permanentky je předem daná a nelze ji prodloužit, pokud není určeno jinak.
 6. Lektor má výhradní právo vykázat z prostoru studia osoby bez řádně zaplaceného kurzovného či ceny lekce.
 7. V případě, že vypsaný kurz nebude naplněn minimálním počtem čtyř osob u jednorázových lekcí, nebo pěti osob u pravidelných kurzů, vyhrazuje si Studio Trendigo právo kurz neotevřít. V takovém případě budete informována, že kurz nebude vypsán a bude na Vás, zda budete chtít vyplatit zaplacené finanční prostředky zpět stejným způsobem platby, jakou byly peníze převedeny, nebo zda si budete přát peníze užít na jiný kurz/lekce.

II. Platební podmínky

 1. Záloha ve výši 1.000,- Kč je splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. Kurzovné, pokud nebylo uhrazeno spolu se zálohou, je splatné nejpozději do první lekce.
 2. Záloha je nevratná. Zálohu lze vrátit pouze v případě neúčasti na kurzu pro zdravotní problémy, které budou prokázány potvrzením lékaře.
 3. Od smlouvy lze odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. V případě odstoupení lze použít formulář, který je přílohou těchto podmínek a doručit jej na email uvedený v záhlaví smluvních podmínek. V případě, že se lekce uskuteční v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, výslovně tímto žádáte o plnění Trendigo Studia před uplynutím Vaší lhůty pro odstoupení od smlouvy a souhlasíte s tím, že v případě odstoupení uhradíte Trendigo Studiu poměrnou část kurzovného.

III. Storno lekce

 1. Zrušení lekce ze strany kurzistky je možné nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. Tato podmínka je pro všechny způsoby uskutečnění rezervace stejná. Za zrušení se považuje písemná omluva ze strany kurzistky v podobě emailu, SMS zprávy nebo zprávy v rámci sociálních sítí.
 2. Při zrušení lekce ze strany kurzistky méně než 24 hodin před začátkem lekce nebo nedostavení se na lekci bude kurzistce při další návštěvě Trendigo Studia stržena lekce z permanentky nebo bude povinna doplatit 100 % ceny lekce.
 3. V případě zrušení lekce ze strany Studia se kurz o lekci prodlouží, nebo Vám budou vráceny peníze, nebo lze částku převést na jinou lekci ve stejné hodnotě. Způsob náhrady záleží na dohodě kurzistky a Trendigo Studia. V případě, že se strany nedohodnou, určí způsob náhrady Trendigo Studio.
 4. V případě zameškání lekce v rámci kurzu lekce nepropadá v případě včasné omluvy. Za včasnou omluvu se považuje omluva formou uvedenou v odst. 1 tohoto článku, nejméně 24 hod. před danou lekcí. Včasně omluvenou lekci lze nahradit, nejpozději však týden po skončení aktuálního kurzu. V rámci jednoho kurzu lze nahradit až 3 lekce bezplatně na jakékoliv hodině (kurzu, open class a dalších doplňkových lekcí) stejné či podobné úrovně. Další zameškané a předem omluvené lekce lze nahradit na jakékoliv hodině s doplatkem 100 Kč. Nahrazení lekcí je možné po předchozí domluvě s lektorkou. Zameškané hodiny nelze odečíst z dalšího kurzovného. Pokud si kurzistka rezervuje místo na náhradní hodině a nedostaví se, místo propadá a nelze si již víckrát nahradit.

IV. Speciální ustanovení týkající se workshopů

 1. Pro rezervaci, přihlašování a platbu workshopů platí ustanovení uvedená výše, nestanoví-li tato část jinak.
 2. Místo na workshopu je Vám rezervováno až po uhrazení celkové částky. Celková částka je splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. V případě, že částka nebude splacena v uvedeném termínu, nemůže Trendigo Studio garantovat Vaši účast na workshopu. Přednost v takovém případě dostanou objednávky, které byly po dni Vaší splatnosti plně uhrazeny.
 3. V případě zrušení účasti na workshopu ve lhůtě méně než 7 dnů před termínem konání celá cena workshopu propadá. V případě storna více než 7 dnů před danou akcí Vám vrátíme celou částku.
 4. V případě worshopu se zahraničními lektorkami je objednávka závazná okamžikem přijetí potvrzovacího emailu. Cena je splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. Účast na worshopu nelze zrušit, účast lze postoupit jiné kurzistce.
 5. Studio Trendigo tímto upozorňuje, že v případě, že bude workshop či příslušenství k workshopu objednáno na základě odeslané objednávky kurzistek, odpovídají kurzistky Studiu Trendigo za případnou škodu způsobenou následným odstoupením nebo jiným zrušením objednávky.

V. Slevy

 1. Student – 5% sleva z celkové částky. Sleva je poskytnuta po předložení platné ISIC karty.
 2. 2 a více kurzů – 10% sleva. V případě zakoupení 2 a více kurzů v jednom semestru, máte na druhý a každý další kurz 10% slevu.
 3. Doporučení – Open Class ZDARMA. Přiveďte k nám svou kamarádku (nebo kamaráda ☺) a dostanete Open Class dle vlastního výběru. Vaše jméno musí být uvedeno na “dotazníku kurzistka” a využít lze až po zaplacení celého kurzu.
 • Doplňkové lekce. Přiveďte k nám svoji kamarádku a za každou její 3. Individuální nebo doplňkovou lekci cvič zdarma.

VI. Bezpečnostní pokyny

Vaše bezpečnost je při pole sportu naší prioritou. Ačkoliv trenérky dělají maximum pro Vaše bezpečí, bez Vás to nepůjde. Proto prosíme, abyste dodržovaly následující bezpečnostní pokyny po celou dobu Vašeho tréninku či pohybu ve studiu a na akcích našeho studia

 1. Je zakázáno trénovat po požití alkoholických či jiných omamných látek.
 2. Před tréninkem jste povinna sundat všechnu bižuterii.
 3. Před započetím tréninku jste povinna zkontrolovat stav náčiní, v případě, že náčiní bude před tréninkem nebo v průběhu tréninku zjevně nevhodné k bezpečnému použití, jste povinna o tom informovat trenérku a nepokračovat v tréninku do doby, než trenérka udělí další pokyn.
 4. Je zakázán trénink v případě nevolnosti či zdravotní indispozice.
 5. Je zakázáno trénovat v průběhu těhotenství.
 6. V případě, že se Vám v průběhu tréninku udělá nevolno, jste povinna toto okamžitě hlásit trenérce a přestat se cvičením do doby, než trenérka udělí další pokyn.
 7. Při trénincích jste povinna používat tyto ochranné pomůcky:
  1. Matrace kolem tyče
  2. Bandáže zápěstí
 8. V průběhu tréninku jste povinna při zkoušení nových prvků či prvků, které obsahují formaci s visem hlavou dolů, vyčkat asistence trenérky, pokud trenérka nestanoví v průběhu tréninku jinak.
 9. Vezměte, prosím, na vědomí, že trénink obsahuje prvky, které jsou rizikové a při nichž může dojít ke zranění, která mohou být mírná i vysoce závažná s ohledem na komplex akrobatických a gymnastických prvků na tyči. Toto riziko objednávkou kurzu přijímáte s tím, že jste s ním byla seznámena teoreticky i v praxi v průběhu lekce.

VII. Další pokyny při pohybu ve studiu

 1. Vstup do Studia Trendigo je povolen pouze v čisté obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je každý z návštěvníků povinen používat ručník při použití jogamatky.
 2. Veškeré cennosti (peníze, doklady, šperky, klíče od auta, apod.) je každý návštěvník povinen uložit do uzamykatelných šatních skříněk a tyto věci uzamknout. Za věci uložené v prostorách studia v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Trendigo Studio jakoukoliv odpovědnost. Klíče od uzamykatelných skříněk jsou návštěvníci povinni opatrovat po dobu lekce u sebe.
 3. Jakoukoliv krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit neprodleně personálu. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 4. Na lekci je nutné se dostavit alespoň 10 min. před jejím začátkem.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Studia či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit personálu.
 6. Při jakékoliv sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Studia.
 7. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Studia Trendigo a jsou odpovědni za škody vzniklé porušením těchto pokynů. Návštěvníci jsou povinni respektovat protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Studia. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit personálu.
 8. V prostorách Studia platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů v prostorách sálu je možná pouze v uzavřených plastových obalech.
 9. Rezervací kurzu nebo jiné lekce či akce pořádané Studiem Trendigo, prohlašujete, že jste starší 18-ti let, nebo že máte písemný souhlas svého zákonného zástupce (viz Souhlas zákonného zástupce). Osoby mladší 18-ti let, jsou povinny tento souhlas předat na první lekci lektorce.
 10. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, i v případě, že k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 11. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo.
 12. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve Studiu je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat, aby tak předešel jeho ztrátě či zcizení. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.

VIII. Souhlas s pořízením a použitím foto a video záznamů

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány společností Trendigo.studio s.r.o., IČO: 076 87 281, sídlem: Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305483, za účelem propagace podobných akcí.
 • Tyto fotografie a audio-vizuální záznamy zpracováváme z našeho oprávněného zájmu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a budeme je zpracovávat po dobu 10 let od realizace akce.
 • Pokud si nepřejete být na akci audio-vizuálně zachycen (a), sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu do sálu organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě se budeme snažit Vás na záznam nezachycovat. 
 • V případě, že bychom zamýšleli s Vaší podobiznou dále pracovat (např. pro kampaně nebo označování na sociálních sítích), kontaktujeme Vás a požádáme Vás o svolení, které samozřejmě nemusíte udělit.

IX. Zpracování osobních údajů

 1. Studio Trendigo je správcem následujících osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, email.
 2. Tyto osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 3. Zpracování jména, příjmení, bydliště, telefonního čísla a emailu je nezbytné pro plnění ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a Trendigo Studiem. Zpracování je zajištěno námi, archivace těchto údajů je po dobu plnění ze smlouvy a dále po dobu běhu promlčecí lhůty práv plynoucích a souvisejících se smlouvou.
 4. Změnu Vašich osobních údajů lze provést v přístupu do Vašeho uživatelského rozhraní, případně změnu můžete nahlásit Studiu Trendigo emailem či jinými komunikačními prostředky.
 5. Zpracování jména, příjmení, telefonního čísla a vztahu osoby Vám blízké ve formuláři „Bezpečnostní pokyny“, který vyplňujete nejpozději před první lekcí ve Studio Trendigo, je z důvodu Vaší bezpečnosti a zajištění péče o Vás v případě úrazu či nevolnosti. Ke zpracování těchto údajů udělujete jménem osoby, které se osobní údaje týkají, dobrovolný souhlas a zároveň prohlašujete, že osoba, které se tyto údaje týkají, Vás zmocnila k udělení takového souhlasu.
 6. Podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, můžeme použít Vaši emailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobným těm, které jsme Vám poskytli, a to do vyjádření Vašeho nesouhlasu.
 7. Souhlas uvedený v bodě 4 je dobrovolný, pokud s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto bodě nebudete souhlasit, nemá toto neudělení vliv na plnění ze smlouvy. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat.
 8. Udělujete nám souhlas, abychom Vámi zpřístupněné osobní údaje dále zpřístupnili v budoucnu určenému zpracovateli. V případě, že se tak stane, budeme Vás informovat o jeho identifikaci.
 9. Kdykoliv máte právo nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka.
 10. Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, máte podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo nás požádat o vysvětlení. Dále nás můžete vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.
 11. Pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů lze se se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

 1. V případě kurzistky mladší 18 let si Studio Trendigo vyhrazuje právo odstoupit do 30 dnů od smlouvy v případě, že kurzistka nejpozději před začátkem první lekce nedodá Studiu Trendigo souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé na kurzu/lekcích.
 2. Tyto Smluvní podmínky jsou platné od 30. listopadu 2018
 3. Provozovatel je oprávněn tyto Smluvní podmínky kdykoli aktualizovat či změnit. Nové znění bude účinné ode dne jeho zveřejnění na internetových stránkách Studia Trendigo (www.trendigo.cz) nebo na vývěsce v prostoru recepce Studia. Akceptací těchto Smluvních podmínek jste srozuměna a souhlasíte s povinností sledovat aktualizaci Smluvních podmínek Studia Trendigo na výše uvedených internetových stránkách a vývěsce v prostoru recepce Studia Trendigo.

 

Formulář k odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Trendigo.studio s.r.o. IČO: 076 87 281, se sídlem: Nuselská 142/9, Nusle, 140 00 Praha 4

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:
Datum objednání: ____________
Jméno a příjmení spotřebitele: ____________
Adresa spotřebitele: ____________
Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ____________
Datum: ____________

Dokumenty ke stažení

Verze ke stažení: Smluvní podmínky.pdf
Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilé na kurzu/lekcích:  Souhlas zakonného zástupce.pdf
Souhlas s bezpečnostními pokyny: Bezpečnostní podmínky.pdf
Zpracování osobních údajů